kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Dokonane darowizny, jeżeli nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu, mogą wpłynąć na zmniejszenie płaconego fiskusowi podatku. Z tego odliczenia nie skorzystają jednak przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem podatkiem liniowym.
Darowiznę można odliczyć od dochodu lub przychodu wyliczając podatek w pierwszej kolejności należy od uzyskanego w danym roku przychodu z danego źródła odjąć koszty jego uzyskania. W ten sposób uzyskuje się dochód (ewentualnie stratę, gdy koszty były wyższe niż przychody). Nie jest to jednak jeszcze podstawa opodatkowania, do której należy zastosować właściwą stawkę. Ustawa wskazuje, co można na tym etapie odjąć od dochodu. Jedną z takich możliwości są darowizny. Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych (stawka 18% do dochodu w wysokości 85 528 zł oraz 32% do nadwyżki) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w tym przypadku możliwa jest już tylko korekta, gdyż termin złożenia zeznań dla osób, które wybrały ryczałt już minął). Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.Skala podatkowa

Do odliczenia także wpłaty celowe
Nie każda darowizna pozwoli na zmniejszenie dochodu do opodatkowania. Konieczne jest przekazanie darowizny organizacji realizującej cele pożytku publicznego (organizacja o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – są tam wymienione np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, szkoły publiczne, kluby sportowe). Organizacja ta powinna realizować cele społeczne, wskazane w art. 4 ww. ustawy. Podatek można zmniejszyć więc gdy darowizna została przekazana między innymi na cele działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój techniki, innowacyjność, na cele nauki, szkolnictwa, kultury, sztuki, czy pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia.Odliczyć można jednak także wpłaty celowe, czyli takie w których wskazana została osoba, której miała być udzielona pomoc za pośrednictwem wybranej organizacji. Nie podlegają natomiast odliczeniu darowizny przekazane bezpośrednio wybranej osobie.Jak odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa.Oddzielną kategorię stanowią darowizny przekazane na cele kultu religijnego (np. na budowę kościoła), czy też darowizny na cele honorowego krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Tylko 6 % dochodu.
To nie wszystko. Ustawa przewiduje górny limit możliwych odliczeń. Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty (lub wartości w przypadku darowizn rzeczowych), trzeba jednak pamiętać, że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. Co może być istotne w przypadku osób, które dokonały darowizny także na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi 6-proc. limit dotyczy łącznej kwoty darowizn dokonanych na wskazane powyżej trzy cele (ograniczenie to nie dotyczy jednak innych darowizn – dokonywanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą). Oznacza, to że w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zsumować wartość przekazanych darowizn a następnie sprawdzić, czy nie przekracza 6% uzyskanego dochodu.Jeżeli darczyńca uzyskał np. dochód 55 000 zł odliczy maksymalnie 3 300 zł, jeśli jego dochód wyniósł 90 000 zł nie może odliczyć więcej niż 5 400 zł. Przy dochodzie 240 000 zł można odliczyć nawet 14 400 zł. Ograniczenia w wysokości odliczanych darowizn nie będą miały jednak zastosowania w przypadku przekazania środków na cele kultu religijnego.

Uwaga! Darowizna tylko wtedy może być odliczona od dochodu, gdy nie stanowiła kosztu podatkowego. Darowizna stanowi koszt uzyskania przychodu gdy przekazana została żywność organizacji pożytku publicznego. Wtedy kosztem uzyskania przychodu jest koszt wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych.

Dane wykaż w zeznaniu.
Korzystając z odliczenia darowizny należy wykazać w zeznaniu kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.Żeby bezpiecznie zmniejszyć swój podatek trzeba jednak posiadać właściwe dokumenty. Jeżeli udzielone zostało wsparcie finansowe należy zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizn rzeczowych pamiętać trzeba o dowodzie, np. oświadczeniu lub umowie, w którym wskazane są dane identyfikujące darczyńcy oraz obdarowanego, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Źródło: Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym PIT – Rozliczenia osób fizycznych – PIT 2014 – rozliczenie pit – darmowy program PIT – PIT 37, PIT 36

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.