kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia swojej działalności gospodarczej musi się liczyć z faktem, że w jego firmie pojawią się inspektorzy kontroli. Warto znać swoje prawa podczas przeprowadzania przez nich czynności kontrolnych. Ograniczeni są oni bowiem różnego rodzaju limitami.

Zasadniczo jedna kontrola w firmie

Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Stanowi o tym art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że inspektor, który przychodzi na kontrolę w sytuacji, kiedy inny organ prowadzi już w firmie czynności kontrolne, musi odstąpić od rozpoczęcia inspekcji. Wówczas powinien ustalić z przedsiębiorcą inny termin podjęcia swojej kontroli.

Dopuszczalne przypadki więcej niż jednej kontroli

Równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych w firmie, w której już trwa kontrola, jest jednak możliwe, jeżeli są one niezbędne do zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy.

Ustawodawca wyszczególnił także katalog przypadków, kiedy dopuszczalne jest przeprowadzenie u przedsiębiorcy równocześnie więcej niż jednej kontroli. Chodzi tutaj m.in. o sytuacje, kiedy:

1) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,

2) kontrola jest prowadzona w toku postępowania wszczętego na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

3) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,

4) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

Kontrola w przedsiębiorstwach wielozakładowych

W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa zasada nieprowadzenia w tym samym czasie więcej niż jednej kontroli odnosi się do zakładu lub części przedsiębiorstwa. Zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników, których roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekracza równowartość w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczyły równowartość w złotych 10 mln euro.

Limity czasu kontroli

Obowiązują limity czasu prowadzenia przez inspektorów czynności kontrolnych. Limity te mają zastosowanie w odniesieniu do maksymalnego okresu kontroli inspektorów danej inspekcji. Natomiast nie stanowią podstawy do wyznaczenia łącznego maksymalnego czasu trwania wszystkich kontroli, czyli różnych organów, u danego przedsiębiorcy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 644/09).

Przedłużenie czasu trwania kontroli

Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów wymienionych poniżej w tabeli.

Istnieje także możliwość przedłużenia czasu trwania kontroli, jeżeli w toku prowadzonych już czynności zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego. Będzie to miało miejsce również w przypadku ujawnienia straty albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszczone zostaje w książce kontroli i protokole kontroli. W tym przypadku czas trwania kontroli nie może spowodować przekroczenia dwukrotności ustawowych limitów.

Kategoria przedsiębiorcy

Charakterystyka kategorii przedsiębiorcy

Maksymalny limit czasu trwania kontroli

mikro­przedsiębiorca

w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (*) lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro (*)

12 dni roboczych

mały przedsiębiorca

w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro (*) lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro (*)

18 dni roboczych

średni przedsiębiorca

w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro (*) lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro (*)

24 dni roboczych

pozostali przedsiębiorcy

 

48 dni roboczych

(*) wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określania statusu przedsiębiorcy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.).

za pomocą Limity czasowe i ograniczenia podczas kontroli w firmie – ZAKŁADAMY FIRMĘ.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.