kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Przyznawanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2013r.  poz. 674; ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 kwietnia  2012 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji  kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz  przyznawania środków na podjecie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457, z późn. zm.) i postanowień regulaminu.

Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie działającego z upoważnienia  Starosty Choszczeńskiego w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na  finansowanie tej pomocy  oraz środków pochodzących z funduszy europejskich.

Osoba bezrobotna, absolwent centrum integracji społecznej (CIS) lub absolwent klubu integracji społecznej (KIS) zamierzająca podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć Dyrektorowi jako  właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o przyznanie jednorazowo środków  z Funduszu Pracy  na  podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie  kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości  nie większej  niż  6-krotność przeciętnego wynagrodzenia,

Pod pojęciem „przeciętne wynagrodzenie”, rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyznaniu  środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu sprawy przez Komisję ds. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na tę formę pomocy. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

Dyrektor w uzasadnionych przypadkach  może:

1) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku,

2) odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do czasu uzyskania żądanej informacji,

3) odmówić uwzględnienia wniosku,

4) zatwierdzić wniosek bez opinii Komisji ds. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,

5) wyrazić zgodę na przeznaczenie środków na podjecie działalności gospodarczej na wydatki wymienione w § 13 ust. 1 regulaminu z dnia 04.07.2014r.,

6)  dokonać kontroli wstępnej na miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarczą przed przyznaniem  środków na jej podjęcie.

W skład komisji wchodzą pracownicy PUP wyznaczeni przez Dyrektora.

Wniosek  o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez Dyrektora   po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków:

1)  nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub  innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

2) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem ca najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

3) nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

4) nie był  karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.)  lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.768, z późn. zm.),

5) zobowiązał się do prowadzenia  działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieskładania  w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,

6) nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

7) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio  poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a) nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach  w ramach Programu Aktywizacji  i Integracji, o którym mowa w art. 62 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucj

za pomocą PUP – Choszczno.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.