kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegnie forma egzaminu dyplomowego na biegłego rewidenta. Egzamin będzie się składał z części pisemnej – trwającej nie dłużej niż 180 minut – a także części ustnej, trwającej nie dłużej niż 30 minut.

Kandydat na biegłego rewidenta będzie miał prawo – bez względu na uzyskany wynik – do odwołania się od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego, a także do wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Ponadto, w wyniku częściowej deregulacji zawodu biegłego rewidenta, wprowadzono uproszczenia w procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej uzyskiwania uprawnień do wykonywania tego zawodu, polegające na zaliczeniu poszczególnych egzaminów na podstawie ukończonych studiów, kwalifikacji uzyskanych w innym państwie UE oraz posiadania uprawnień inspektora kontroli skarbowej lub doradcy podatkowego.

Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1611).

 

Szczegółowe zmiany, w odniesieniu do zawodu biegłego rewidenta, których wprowadzenie przewidziane jest w ustawie deregulacyjnej, można przedstawić następująco:

1. Doprecyzowania zasad zaliczania poszczególnych egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Proponuje się, w miejsce dotychczasowej możliwości, nałożenie na Komisję Egzaminacyjną obowiązku zaliczenia kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególnych egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

2. Wprowadzenia możliwości zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ukończenia studiów wyższych

3. Wprowadzenia możliwości zaliczenia części postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej.

4. Dostosowania wymagań dotyczących zdawania egzaminu dyplomowego do Dyrektywy 2006/43/WE, przewidującej, iż egzaminy pisemne powinny obejmować swoim zakresem sprawdzenie wiedzy teoretycznej, natomiast egzamin dyplomowy powinien polegać na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w praktyce.

5. Wprowadzenia możliwości zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze długoletniego doświadczenia zawodowego. Ustawa przewiduje zwolnienia dla osób legitymujących się 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie rachunkowości,prawa i finansów.

6. Uproszczenia regulacji w zakresie odbywania praktyki i aplikacji. Dostosowanie ustawy do Dyrektywy 2006/43/WE poprzez możliwości zaliczenia tego etapu wskutek trzyletniego szkolenia praktycznego (aplikacji).

7. Doprecyzowania zasad zaliczania praktyki w zakresie rachunkowości na poczet postępowania kwalifikacyjnego. Proponuje się, w miejsce dotychczasowej możliwości, nałożenie na Komisję Egzaminacyjną obowiązku zaliczania kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, praktyki w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

8. Umożliwienia prowadzenia i odbywania doskonalenia zawodowego przez różne uprawnione jednostki i w różnych formach.

za pomocą Nowe zasady uzyskania uprawnień biegłego rewidenta – Platforma księgowych i kadrowych – INFORFK.pl – księgowość, rachunkowość, podatki, ZUS – VAT 2014.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.