kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Obowiązek terminowego składania deklaracji

Jednym z podstawowych obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, jest obowiązek terminowego rozliczania podatku VAT na podstawie składanych przez nich deklaracji VAT. Obowiązek ten wynika z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego, podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Niektóre grupy podatników nie rozliczają VAT miesięcznie, ale kwartalnie. Składają wówczas deklarację do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Kwartalne deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający się kasowo, tj. podatnicy, których obroty za ubiegły rok podatkowy nie przekroczyły limitów określonych w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT i którzy wybrali taką formę rozliczeń. Kwartalnie rozliczają VAT również mali podatnicy, którzy nie rozliczają się metodą kasową, ale wybrali możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT, a także podatnicy niekorzystający ze statusu małego podatnika (VAT-7D).

Niezależnie od sposobu rozliczeń, podatnik ma obowiązek samoobliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy i wpłacenia go w zadeklarowanej wysokości w terminie, w którym ma obowiązek złożyć deklarację.

Jak uniknąć konsekwencji nieterminowego rozliczenia VAT?

Brak spełnienia przez podatnika obowiązku terminowego złożenia deklaracji i terminowej zapłaty podatku skutkuje konsekwencjami finansowymi w postaci odsetek za zwłokę od powstałej w ten sposób zaległości podatkowej, jak również konsekwencjami karnoskarbowymi.

W praktyce zdarzyć się mogą sytuacje, w których mimo dołożenia należytej staranności podatnik nie jest w stanie terminowo wywiązać się z tego obowiązku. Czasami przyczyną jest nagła choroba, czy też inne zdarzenie losowe, a czasem np. długotrwała nieobecność podatnika w kraju. Jeżeli podatnik jest w stanie przewidzieć, że przez pewien dłuższy okres nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej, a przy tym terminowo składać deklaracji, najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się czasowe zawieszenie prowadzonej działalności. Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Problem braku możliwości złożenia deklaracji można rozwiązać ustanawiając pełnomocnika, który – w sytuacji wystąpienia losowego zdarzenia uniemożliwiającego podatnikowi prowadzenie swoich spraw związanych z rozliczaniem podatku – będzie mógł w jego imieniu złożyć prawnie skuteczną deklarację i zapłacić podatek.

Należy także pamiętać, że podatnik ma możliwość zwrócenia się do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu do złożenia deklaracji. Prawo takie przysługuje na podstawie przepisu art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Złożony przez podatnika wniosek powinien być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja organu w tej sprawie ma charakter uznaniowy.

Najistotniejszym w kwestii wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji jest to, aby został on złożony przed upływem terminu do złożenia deklaracji. Nie można bowiem wnioskować o odroczenie terminu, który już upłynął.

Wniosek o odroczenie terminu do złożenia deklaracji może dotyczyć zarówno deklaracji za jeden z okresów rozliczeniowych, jak i kilku kolejnych okresów – w zależności od potrzeby podatnika w tym zakresie.

Jeżeli zatem podatnik wie, że przykładowo z powodu choroby i konieczności długotrwałego pobytu w szpitalu nie będzie mógł terminowo złożyć deklaracji VAT, powinien złożyć wniosek o odroczenie terminu do złożenia deklaracji za jeden lub kilka okresów rozliczeniowych.

Wzór wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji

Składając wniosek o odroczenie terminu płatności poza informacjami o podatniku i danymi dotyczącymi organu (urzędu skarbowego właściwego dla podatnika), do którego jest kierowany, należy wskazać w nim przede wszystkim okres, za jaki podatnik nie może terminowo złożyć deklaracji. We wniosku podatnik powinien także podać nowy termin, w jakim obowiązek ten zostanie przez niego zrealizowany. W uzasadnieniu wniosku w sposób jak najbardziej wyczerpujący należy wykazać, że niemożność terminowego złożenia deklaracji i zapłaty podatku spowodowana jest ważnym interesem podatnika, lub interesem publicznym. Do wniosku można dołączyć różnego rodzaju dokumenty, które mogłyby potwierdzić fakt, iż podatnik nie będzie w stanie terminowo złożyć deklaracji. Wniosek należy podpisać.

Przykładowy wzór wniosku o odroczenie terminu do złożenia deklaracji

Adam Kowalski 

ul. Owocowa 1

58-300 Wałbrzych

NIP 599-278-56-28 Wałbrzych, 26.08.2013 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wałbrzychu

Na podstawie art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o odroczenie do dnia 20 listopada 2013 r. terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień i wrzesień 2013 r.

Uzasadnienie

Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę samodzielnie działalność opodatkowaną podatkiem VAT od 2000 r. Od początku prowadzonej działalności rozliczam podatek VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7.

Z powodu planowanej poważnej operacji mojej żony, będziemy musieli wyjechać na okres około dwóch miesięcy do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie się operacja i następnie hospitalizacja. Przez cały ten okres będę przy żonie. Nie mamy dzieci, zatem jestem jedynym, który jest w stanie zająć się wymagającą opieki i wsparcia bliską osobą.

Nie planuję zawieszenia działalności gospodarczej ponieważ nie wiem, jak długo faktycznie potrwa moja nieobecność, a z kolei prowadzona przeze mnie firma jest dla mnie jedynym źródłem dochodów i chciałbym jak najszybciej powrócić do kraju.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień i wrzesień 2013 r. do dnia 20 listopada 2013 r. Równocześnie wnioskuję o odroczenie terminu płatności podatku VAT za ww. okresy rozliczeniowe – także do dnia 20 listopada 2013 r.

W załączeniu przesyłam kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przyjęcie w dniu 22 sierpnia 2013 r. mojej żony na oddział w związku z planowaną operacją.

Adam Kowalski

Złożenie wniosku o odroczenie terminu do złożenia deklaracji powoduje wszczęcie postępowania podatkowego. Urząd skarbowy wydaje decyzję w sprawie odroczenia terminu do złożenia deklaracji w ciągu miesiąca, bądź – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Skutki wydania pozytywnej decyzji organu podatkowego

W przypadku gdy organ podatkowy wyda pozytywną decyzję o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji i płatności podatku VAT, w decyzji tej organ podatkowy wyznacza nowy termin, w którym podatnik powinien złożyć deklarację i wpłacić podatek. Równocześnie w treści takiej decyzji ustalona powinna zostać opłata prolongacyjna w wysokości 50% odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Uwaga !!!

Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji i jest ona naliczana za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku.

W sytuacji gdy na dzień wydania decyzji nie jest znana wysokość zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wskaże jedynie, że wraz z zapłatą tego zobowiązania konieczne będzie uiszczenie opłaty prolongacyjnej obliczonej według określonej stawki.

Jeżeli podatnik, który otrzymał decyzję o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji i zapłaty podatku nie dotrzyma terminu płatności odroczonego podatku, z mocy prawa następuje wygaśnięcie decyzji przyznającej tę ulgę. Decyzja wygasa wówczas w całości. W rezultacie podatnik będzie wówczas zmuszony zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności podatku za dany okres rozliczeniowy.

Aby zatem uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych w przypadku ewentualnego niedotrzymania odroczonego terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku, warto w składanym do urzędu skarbowego wniosku wskazać termin na tyle odległy, aby z całą pewnością można było go dotrzymać.

Poradnik VAT nr 18 (354) z dnia 20.09.2013

za pomocą Odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT i zapłaty podatku – GOFIN.pl.

 

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.