kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Na podstawie przepisów BHP jesteśmy zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach określonych posiłków regeneracyjnych. Czy mamy prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących ich nabycie?


Przepis art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Z kolei przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).

Zapisano tam m.in., że pracodawca zapewnia pracownikom posiłki wydawane ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego. Jeżeli nie ma on możliwości wydawania ww. posiłków (z przyczyn organizacyjnych lub ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy), może zapewnić w czasie pracy:

  • korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub
  • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Posiłki te należy zapewnić m.in. pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej poziomów określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Jeśli chodzi o prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia tych posiłków zasadą jest, że prawo to uzależnione jest od związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi podatnika.

Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jeden z nich dotyczy zakupu usług gastronomicznych. Jak bowiem wynika z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług gastronomicznych (z pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Ponieważ posiłki profilaktyczne dla pracowników mogą być nabywane w różny sposób, właśnie od sposobu ich nabycia zależy, czy podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów.

Jeżeli nabycie posiłków nastąpi w ramach usługi gastronomicznej (tzn. gdy pracodawca nabywa posiłki profilaktyczne w miejscu, w którym są one przygotowywane i podawane, np. w restauracji lub barze), podatnik nie ma prawa odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup posiłków nabywanych w ramach tej usługi.

Natomiast, jeżeli nabycie posiłków następuje:

  • w formie usługi kateringowej, tj. usługi polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu gotowych posiłków do odbiorców zewnętrznych czy
  • w ramach usług stołówkowych

wówczas pracodawcy (podatnikowi) przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu ich nabycia (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 września 2011 r., nr ITPP1/443-998/11/BK).

W tym miejscu warto podkreślić, że nieodpłatne przekazanie posiłków profilaktycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przekazania tego nie można bowiem uznać za przekazanie towarów (ani świadczenie usług) na cele osobiste pracowników, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Źródło: Prawo do odliczania VAT z tytułu nabycia posiłków profilaktycznych – PoznajProdukty.gofin.pl.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.