kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

W wyniku włamania zostały skradzione składniki majątku środki trwałe, towary, materiały. Sprawę zgłoszono na policję postępowanie jest w toku. W którym momencie i na podstawie jakiego dokumentu wyksięgować z ewidencji skradziony majątek?

Kradzież składników majątku jest zdarzeniem mieszczącym się w ogólnym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej, związanym pośrednio z tą działalnością. Wobec tego wartość skradzionych składników – na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości – obciąża koszty pozostałej działalności operacyjnej, tj. konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”.W pierwszej kolejności jednostka powinna wyksięgować wartość skradzionych składników. Podstawą do ich wyksięgowania będzie protokół strat protokół szkód sporządzony przez jednostkę. Protokół taki powinien zawierać przede wszystkim szczegółowy opis zdarzenia, wykaz skradzionych składników oraz wartość poniesionej straty. Do protokołu zasadne jest załączyć dokumenty potwierdzające kradzież, np. protokół policyjny.

Ewidencja opisanego zdarzenia może przebiegać następująco:

1. wyksięgowanie towarów, materiałów:
a) jeśli towary są objęte ewidencją księgową w magazynie:         
Wn konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów”,         
Ma konto 33 „Towary”, 31 „Materiały”,

b) jeśli ceny ewidencyjne skradzionych towarów i materiałów różnią się od rzeczywistych cen zakupu nabycia, konieczne jest także wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych – w części przypadającej na te skradzione składniki:         
– Wn/Ma konto 34-2 „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów”,         
– Ma/Wn konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów”,

c) jeśli towary i materiały zostały zaliczone do kosztów w momencie ich zakupu:         
Wn konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów”,         
Ma konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu nabycia”, 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów i opakowań”;   

2. wyksięgowanie środków trwałych:     
a) wyksięgowanie wartości początkowej do wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych:         
Wn konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”,         
Ma konto 01 „Środki trwałe”,   

b) wartość niedoboru niezamortyzowana część wartości początkowej:         
Wn konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów”,         
Ma konto 01 „Środki trwałe”.

Wartość skradzionych składników majątku pozostaje na koncie 24-1 do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego kradzież. Po zakończeniu tego postępowania jednostka rozlicza wartość straty z tytułu skradzionych składników, zgodnie z treścią dokumentów otrzymanych z policji. Jeśli nastąpiło umorzenie dochodzenia wyjaśniającego, wartość ww. niedoborów ujmuje się zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 24-1.

za pomocą Skutki kradzieży składników majątku w ewidencji księgowej – GOFIN.pl. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 379 z dnia 1.10.2014

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.