kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy zobowiązani są ustalać wartość podatkowego przychodu powstającego u pracowników z tytułu udostępnienia im służbowych samochodów na cele prywatne z zastosowaniem ustawowo określonego kwotowego ryczałtu. Wprowadzenie do przepisów ustawy o pdof uregulowań w tym zakresie z pewnością uprościło funkcjonujący do końca 2014 r. system ustalania wartości takiego świadczenia. Niestety, nie rozwiązuje wszystkich podatkowych problemów związanych z prywatnym użytkowaniem firmowych aut. 

Dotychczas duża dowolność

Jeszcze do końca grudnia 2014 r. pracodawcy zobowiązani byli wartość nieodpłatnych świadczeń polegających na udostępnieniu firmowego samochodu do celów prywatnych ustalać tak jak w przypadku każdego innego nieodpłatnego świadczenia w oparciu o art. 11 ust. 2a ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że należy tego dokonywać:

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

 

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu,

w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W przypadku prywatnego wykorzystywania służbowych samochodów problematyczną kwestią było ustalenie realnej wartości pracowniczego przysporzenia uzyskanego z tego tytułu, co w konsekwencji powodowało kłopoty z prawidłowym określeniem skutków podatkowych. Pracodawcy próbowali ustalać ją w oparciu o wysokość rat leasingowych płaconych za auta wykorzystywane prywatnie przez pracowników, albo bazując na tzw. kilometrówce. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach prezentowały m.in. stanowisko, z którego wynikało, że wartość świadczenia, jakie otrzymuje pracownik z tytułu takiego użytkowania, powinna bazować na koszcie wynajmu porównywalnego pojazdu w wypożyczalni samochodów i taka wartość powinna stanowić podstawę opodatkowania. To z kolei powodowało, że kwoty przychodu z nieodpłatnych świadczeń ustalanego pracownikom kształtowały się przeciętnie na poziomie od kilkuset do ponad tysiąca złotych miesięcznie. Zarówno te kwoty, jak i obowiązki związane z ustalaniem wartości omawianego świadczenia sprzyjały nieujawnianiu do celów podatkowych prywatnego korzystania ze służbowego auta. Niektóre firmy próbowały również radzić sobie z problemem prywatnego używania służbowych aut obciążając pracowników umówioną, niewysoką kwotą „czynszu” za prywatne wykorzystywanie firmowego samochodu, uznając to za rozwiązanie prostsze niż ustalanie wysokości przychodu i pracochłonne naliczanie od niego obciążeń podatkowo-składkowych.

Od stycznia uproszczenie…

Po wielu latach zmagań podatników z fiskusem w omawianej kwestii, ustawodawca postanowił uregulować ją jednoznacznie. Tzw. czwartą ustawą deregulacyjną wprowadził do ustawy o pdof zmiany, w wyniku których od 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych służbowego samochodu ustala się ryczałtowo. Wynosi ona miesięcznie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, natomiast dla aut o pojemności większej – 400 zł. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie uzależnił wysokości przychodu przypisywanego pracownikowi od rodzaju wykorzystywanego przez niego samochodu ani od intensywności jego eksploatacji mierzonej np. ilością przejechanych kilometrów. Niezależnie zatem od tego, czy auto jest ciężarowe, czy osobowe, czy pracownik udostępnionym samochodem pokonuje dziennie trasę 10 km, czy 250 km, wysokość ustalanego z tego tytułu przychodu jest taka sama (przykład 1).

W przypadku prywatnego użytkowania auta tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana jest za każdy dzień takiego użytkowania – w wysokości 1/30 wskazanych kwot (art. 12 ust. 2a-2b ustawy o pdof) (przykład 2). Jeżeli jednak świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie częściowo odpłatne, wówczas przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością obliczonego w powyższy sposób miesięcznego ryczałtu i ponoszoną przez niego odpłatnością (art. 12 ust. 2c ustawy o pdof) (przykład 3).

…niedotyczące paliwa

Zakładane przez ustawodawcę uproszczenie omawianych rozliczeń nie do końca się jednak udało. Trzeba bowiem podkreślić, że wartość świadczenia ryczałtowego obejmuje swoim zakresem wyłącznie udostępnienie samochodu do celów prywatnych. Natomiast nieodpłatne świadczenie polegające na umożliwieniu zużycia do celów prywatnych paliwa zakupionego przez pracodawcę jest odrębnym świadczeniem generującym u pracownika przychód do opodatkowania, którego wartość należy określić stosując cenę zakupu paliwa poniesioną przez pracodawcę (art. 11 ust. 2 ustawy o pdof). Takie rozgraniczenie wskazanych świadczeń potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16.12.2014 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa (treść pisma prezentowaliśmy w GP nr 7 z 22.01.2015 r. na str. 2).

I tu pojawia się kolejny problem – w jaki sposób ustalić ilość firmowego paliwa zużytą przez pracownika do celów prywatnych? Brak precyzyjnych uregulowań w tym zakresie daje podatnikom możliwość zastosowania różnych metod. Może ona być bowiem ustalana np. jako różnica między pojemnością baku a ilością paliwa dotankowaną przez pracownika do pełnego baku, możliwe jest również odnotowywanie liczby przejechanych kilometrów i przeliczanie tych kosztów według kilometrówki. Niestety, żadna z tych metod nie jest precyzyjna i nie każdą da się zastosować we wszystkich przypadkach. Poza tym trudno przewidzieć, która z nich będzie akceptowana przez fiskusa. Jak widać, przydałoby się doprecyzowanie kwestii sposobu ustalania nieodpłatnego świadczenia również w tym zakresie. Należy mieć nadzieję, że potrzebę tę dostrzeże także ustawodawca.

Przykład 1

Przedsiębiorca w prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje pięć aut, w tym trzy ciężarowe i dwa osobowe. Dwa z nich – jedno ciężarowe i jedno osobowe, każde o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3, przez cały styczeń 2015 r. udostępniał swoim pracownikom do celów prywatnych. W tej sytuacji zarówno u jednego, jak i u drugiego pracownika powstał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy w wysokości 400 zł.

Przykład 2

W styczniu 2015 r. zakład pracy przez 21 dni udostępniał pracownikowi nieodpłatnie na cele prywatne służbowy samochód osobowy o pojemności silnika 1.100 cm3. U pracownika powstał z tego tytułu opodatkowany przychód w kwocie 175 zł, tj. 250 zł : 30 dni × 21 dni.

Przykład 3

Pracodawca w styczniu 2015 r. udostępnił pracownikowi na 12 dni służbowy samochód o pojemności silnika 1.800 cm3 na cele prywatne, za częściową odpłatnością, która została ustalona na kwotę 95 zł. U pracownika powstanie przychód do opodatkowania w kwocie 65 zł, tj. [(400 zł : 30 dni × 12 dni) – 95 zł].

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015

Agata Cieśla

Żródło:  Służbowe auto w prywatnym użytkowaniu – GOFIN.pl.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.