kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

„(…) zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zakres czynności doradztwa podatkowego określa art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Przy ocenie tych czynności należy mieć na uwadze również zmianę dokonaną ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego nie jest już uzależnione od posiadania określonych uprawnień czy też statusu podmiotu.

W związku z powyższym, w przypadku świadczenia usług wskazanych w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, będzie miał zastosowanie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT (podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) (podkreśl. red.). (…)”

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa wyżej w pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Zatem do wykonywania czynności wymienionych wyżej w pkt 2 i 3 nie trzeba żadnych uprawnień. Ale zaważywszy na fakt, że są to jednak – zdaniem Ministerstwa Finansów – usługi doradztwa podatkowego, także do nich nie ma zastosowania zwolnienie ze względu na niskie obroty.

Uzupełniająco należy dodać, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach indywidualnych: z 4 grudnia 2014 r., nr IPTPP1/443-689/14-4/RG i z 14 października 2014 r., nr IPTPP1/443-532/14-4/MW uznał, że podmioty świadczące usługi księgowe mogą nadal (po 9 sierpnia 2014 r.) korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2015 r., nr IBPP1/443-932/14/AW wprawdzie odmówił podatnikowi świadczącemu usługi księgowe prawa do stosowania omawianego zwolnienia, ale powodem tego nie było jednak prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej, lecz fakt, iż podatnik nie wykluczał sporządzania jednorazowych zeznań podatkowych. Organ podatkowy uznał, że sporządzanie takich jednorazowych zeznań stanowi pomoc prawną, a to wyłącza prawo do stosowania zwolnienia z VAT ze względu na obroty.

Zródło: Usługi biur rachunkowych a prawo do zwolnienia z VAT ze względu na obroty – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów – GOFIN.pl.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.