kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na zdobycie kolejnej specjalizacji (tj. koszty noclegów, przejazdu, diety)?

Wydatki ponoszone na zdobycie kolejnej specjalizacji lekarskiej, po ukończeniu której podatnik nabędzie dodatkowe uprawnienia, umiejętności i wiedzę, które będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności, co do zasady są kosztami uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof. Kosztem podatkowym są więc takie wydatki, które nie zostały wymienione w powołanym art. 23 updof i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednak to na podatniku spoczywa ciężar wykazania tego związku, co jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Wiedza i umiejętności zdobyte z tytułu ukończenia kolejnej specjalizacji lekarskiej mają związek z prowadzoną działalnością i z pewnością mogą być w niej wykorzystane. Dlatego, w naszej ocenie, poniesione w tym celu wydatki jako racjonalne i gospodarczo uzasadnione mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Taki pogląd wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2014 r., nr ITPB1/415-287/14/MP, w której czytamy: „(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie »pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej«. W zakresie działalności gospodarczej prowadzi wykłady z zakresu psychologii na uczelni wyższej, oraz szkolenia w zakresie terapii i konsultacji po zabiegach onkologicznych. Wnioskodawca pogłębia zdobytą wiedzę w ramach studiów podyplomowych, kursów, seminariów i sympozjów naukowych. Sympozja są poświęcone tematyce doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. Wnioskodawca zdobytą wiedzę wykorzystuje bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności. Pozwoli ona Wnioskodawcy na poszerzenie profilu działalności oraz przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych usług. Wydatki ponoszone na podniesienie kwalifikacji zawodowych będą przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej i zwiększenia uzyskiwanych przychodów. Obecnie Wnioskodawca rozpoczyna zajęcia na rocznym kursie doskonalącym zdobytą wiedzę teoretyczną, z którego tytułu ponosi wydatki związane z udziałem w sympozjach oraz koszty dojazdów. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę udokumentowane są fakturami VAT. Na podstawie tak opisanego zdarzenia przyszłego przyjąć zatem należy, że Wnioskodawca bierze udział w szkoleniach, kursach i sympozjach w celu zwiększenia przychodu z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie istotnym jest fakt, że zdobyta wiedza pozwoli Wnioskodawcy na poszerzenie profilu działalności oraz pozwoli mu podnieść poziom świadczonych usług. Wobec tego, wydatki poniesione w związku z udziałem w szkoleniach i sympozjach, a także koszty dojazdu, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Także Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2014 r., nr IBPBI/1/415-249/14/WRz pozytywnie ocenił możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dokształcanie się przedsiębiorcy na studiach podyplomowych o tematyce zgodnej z zakresem prowadzonej działalności. Podobnie do wydatków na dokształcanie odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2012 r., nr ITPB1/415-1006/12/AK, w tym przypadku wydatki dotyczyły studiów doktoranckich.

Innego zdania był natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2013 r., nr IPTPB1/415-147/13-2/AP wyjaśnił: „Złożony wniosek dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu odbywania przez Wnioskodawcę niestacjonarnych studiów doktoranckich. Wprawdzie we wniosku wskazano, że wykształcenie będzie przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż dzięki temu Wnioskodawca zwiększy swoje kompetencje i poprawi jakość świadczonych usług, a uzyskany tytuł doktora nauk medycznych pozwoli Mu na podwyższenie stawek za swoje usługi, jednakże w ocenie tutejszego Organu, w przedstawionej sytuacji opisany wydatek nie spełnia kryterium celowości, wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest lekarzem medycyny posiadającym specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej i specjalizację pierwszego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Wykonuje działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia dla szpitali oraz innych przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w zakresie lecznictwa oraz indywidualnie w miejscu wezwania. Opisany we wniosku wydatek na studia doktoranckie należy więc ocenić jako poniesiony w celu zdobycia przez Wnioskodawcę kwalifikacji w postaci ukończonych studiów doktoranckich. Wydatek ten służy podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc ma charakter osobisty. Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa, wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych, należy ocenić jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy”.

Analiza rozstrzygnięć przyjętych przez organy podatkowe wskazuje, że zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na dokształcanie się przedsiębiorcy jest obarczone pewnym ryzykiem. Niemniej jednak każdy tego rodzaju wydatek należy rozpatrywać indywidualnie. W naszej ocenie, koszty poniesione na zdobycie kolejnej specjalizacji lekarskiej, koszty doktoratu, studiów, w tym podyplomowych, tematycznie związanych z przedmiotem działalności mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zdobyte umiejętności mogą przełożyć się na wzrost przychodów uzyskiwanych w prowadzonej działalności. Należy jednak pamiętać, by wydatki te (np. koszty przejazdu, noclegu) były udokumentowane fakturami, rachunkami.

Trzeba również zaznaczyć, że do tego rodzaju wydatków nie można zaliczać diet.

W powołanej wcześniej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 listopada 2012 r. czytamy: „(…) wydatki takie jak: opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, noclegi związane z pobytem na uczelni, koszty dojazdu, materiały dydaktyczne, udział w obligatoryjnych seminariach i konferencjach, ponoszone w związku z podjęciem nauki na studiach doktoranckich, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, skoro we wniosku podano, że są one przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, to jako faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. (…) Natomiast wyjazdów związanych ze studiami nie można uznać za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy w części dotyczącej możliwości zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej uznać za nieprawidłowe, gdyż wskazane we wniosku diety nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, bowiem nie są one związane z wyjazdami (podróżą służbową) mającymi bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy”. Analogicznie rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 czerwca 2012 r., nr IBPBI/1/415-360/12/ZK.

Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015

Agata Cieśla

Żródło: Wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy – GOFIN.pl.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.