kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Nie warto czekać na ustawowy termin zwrotu podatku VAT  skoro istnieje możliwość prawie „ekspresowego” zwrotu tego podatku.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku VAT „zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika

Przedsiębiorca, który nie dokonał czynności podlegających opodatkowaniu na terenie Polski, na zwrot VAT-u może liczyć dopiero w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

Jednak istnieje przywilej zwrotu podatku ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika  wynikający z art. 87 ust. 6 pkt 1 Ustawy VAT.  Aby z niego skorzystać należy spełnić poniższe kryteria:

  1. Faktury dokumentujące kwoty należności , do dnia złożenia deklaracji muszą zostać przez podatnika w całości zapłacone, bądź jak wynika z wyroku NSA z dnia 2 czerwca 2011 r. (I FSK 1075/10) w całości owa zapłata może polegać również na kompensacie wierzytelności.
  2. Podatnik zobowiązany jest złożyć wraz z deklaracją podatkową osobny wniosek o zastosowanie przyspieszonego zwrotu. Wniosek ten nie musi być „umotywowany.

Podsumowując powyższe kryteria,  sprawą dyskusyjną jest okres, a raczej zakres branych pod uwagę faktur zakupowych dokumentujących kwoty należności , do dnia złożenia deklaracji , które muszą zostać przez podatnika w całości zapłacone lub kompensatą rozliczone.

WSA we Wrocławiu w wyroku z 22 listopada 2004 r., (I SA/WR 4444/02), podkreślił, że podatnik ubiegający się o przyspieszony zwrot musi opłacić w całości wszystkie faktury ujęte w deklaracji za dany okres. Takie samo stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z 12 października 2010 r., (III SA/GL 1313/10).

Jednak najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie orzeczenia wynikającego z wyroku NSA z dnia 11 marca 2013 r. (I FPS 5/12). Który wskazuje iż  zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni  jest możliwy, jest zapłata dotyczy łącznie należności za faktury dotyczące danego okresu rozliczeniowego, jak też za faktury z poprzednich okresów rozliczeniowych, o ile mają wpływ na rozliczenie wykazane w deklaracji podatkowej.

Mając powyższe na uwadze, decydując się na zwrot w terminie 25 dni podatku VAT, należy sprawdzić rozliczenia dotyczące faktur  dokumentujących kwoty należności , które w całości zostały zapłacone  z uwzględnieniem „kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji”, o ile ona występuje w bieżącej deklaracji VAT .

Z wieloletniej praktyki wiem, że organ podatkowy najprawdopodobniej zweryfikuje  zasadność przyspieszonego zwrotu podatku VAT po przez czynności sprawdzające, dlatego należy zachować szczególna ostrożność w dokumentowaniu zapłaty bądź kompensacji faktur.

Nie warto czekać na ustawowy termin zwrotu podatku VAT  skoro istnieje możliwość prawie „ekspresowego” zwrotu tego podatku i dlatego zachęcam do częstszego stosowania tej  szybkiej formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Opracowanie: Krzysztof Skworcow

Źródła:

  1. Zubrzycki „Leksykon VAT 2014”
  2. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000272 – 3 listopada 2014 r. Strona 7 z 38
Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.